تماس با CASIO خاورمیانه و آفریقا

ما اينجاييم تا بهت کمک کنيم

در تماس باشید خيلي دوست داريم ازت بشنويم!

تيم مراقبت از کاسيو اينجاست تا کمک کنه

برای محصول  

اطلاعات، پشتیبانی و یا هر گونه پرس و جو.

 اگر در خارج از منطقه خاورمیانه یا آفریقا قرار   داشته باشد،

لطفا به   وب سایت جهانی ما در https://world.casio.com/country/       وکشور خود   را انتخاب کنید.